movie-online

ธรรมจิตใจ โลกนี้ไม่มีอะไรให้ทำใจมีแต่ว่าเรื่องให้พวกเรารู้เรื่อง

ธรรมหัวใจให้รู้เรื่องคนที่กำลังค้นหาวิถีทางหมดทุกข์ ดูหนังมาสเตอร์ จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องจริงอันเลิศ ๔ ประการหมายถึงทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ให้ชัดเจน มิฉะนั้นแล้วจะหลวนเวียนว่ายตายกำเนิดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่จบสิ้นแม้เราหัวใจอริยสัจทั้งยัง ๔ อย่างนี้ได้ ก็ชื่อว่าเป็นคนที่แลเห็นวิถีทางที่การหลุดพ้น ข้อเท็จจริงทั้งยัง ๔ ประการฉะนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง…